Forside Om Hillerød Elite Idræt Kommissorium

Kommissorium

Sammensætning

Hillerød Elite Idræt består af følgende medlemmer med stemmeret:
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Formand for Børne- og Familieudvalget
Direktør for FrederiksborgCentret
2 repræsentanter fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), hvoraf 1 repræsentant er valgt blandt eliteidrætsklubberne
2 repræsentanter udpeget af C4
Herudover deltager Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator samt repræsentanter fra Kultur og Unge uden stemmeret.
Hillerød Elite Idræt konstituerer sig selv og vælger selv sin forretningsorden.
Valgperioden følger byrådsperioden.

Formål og opgaver

Hillerød Elite Idræt har fokus på elite- og talentudviklingen både i forhold til udøverne men også i forhold til klubberne.
Formålet er at få skabt en elite- og talentudviklings kultur baseret på et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, eliteidrætsklubberne, uddannelsesinstitutionerne i Hillerød og Hillerød Kommune.
Hillerød Elite Idræts rolle tager udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Hillerød Kommune og Team Danmark.
Hillerød Elite Idræt skal i samarbejde med Hillerød Kommune og foreningslivet sikre at:
elementer og tiltag i samarbejdet med Team Danmark opfyldes og udmøntes eliteidrætsklubberne der indgår i Team Danmark Aftalen har en velfungerende ledelse og organisation eliteidrætsudøverne har optimale forhold således at der skabes sammenhæng mellem hverdag, sport og uddannelse sikre eliteidrætsudøvere adgang til de nødvendige støttefunktioner (fysioterapeut, massør, idrætslæge, styrketræningscenter, lektiecafé m.v.). sikre tværfagligt samarbejde og optimal udnyttelse af klubbernes sportslige ressourcer.

Økonomi

Som Team Danmark Kommune modtager Hillerød Elite Idræt et årligt tilskud fra Team Danmark. Herudover modtages et årligt tilskud fra Hillerød Kommune. Det kommunale tilskud fastsættes ved budgetforhandlingerne.

Sekretariatsbistand og tilskud

Repræsentant fra Kultur og Unge yder sekretariatsbistand til udvalgets mødevirksomhed. FrederiksborgCentret administrerer Hillerød Elite Idræts midler herunder regnskabsaflæggelse.

Kommissorium godkendt af Hillerød Byråd den 29.09.2010