Kommissorium 2019-2022

Om Hillerød Elite Idræt – Kommissorium 2019-2022

Gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022

Indholdsfortegnelse

Kommissorium
Status
Resultater
Mission, vision og mål

Kommissorium

Sammensætning
Hillerød Elite Idræt består af følgende medlemmer med stemmeret:
Formand for Idræt og Sundhedsudvalget
Formand for Børn, Familie og Ungeudvalget
Direktør for FrederiksborgCentret
To repræsentanter fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), hvoraf 1 repræsentant er valgt af de prioriterede idrætsgrene
To repræsentanter udpeget af C4

Herudover deltager Hillerød Kommunes talentidrætskoordinator, idrætskonsulent, repræsentanter fra Kultur og Udvikling samt en repræsentant fra Team Danmark uden stemmeret.

Hillerød Elite Idræt konstituerer sig selv og vælger selv sin forretningsorden.

Valgperioden følger byrådsperioden.

Formål og opgaver
Hillerød Elite Idræts varetager opgaverne i forhold til samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune.
Hillerød Elite Idræt har fokus på elite- og talentudviklingen både i forhold til udøverne men også i forhold til klubberne.
Formålet er at få skabt en elite- og talentudviklingskultur baseret på et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede idrætsgrene, uddannelsesinstitutionerne i Hillerød og Hillerød Kommune.

Hillerød Elite Idræt skal i samarbejde med Hillerød Kommune og foreningslivet sikre:
• At elementer og tiltag i samarbejdet med Team Danmark opfyldes og udmøntes
• At de prioriterede idrætsgrene, der indgår i Team Danmark aftalen, har en velfungerende ledelse og organisation
• At eliteidrætsudøverne har optimale forhold, således at der skabes sammenhæng mellem hverdag, idræt og uddannelse
• At eliteidrætsudøverne har adgang til den nødvendige ekspertbistand (sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin)
• At der sikres et tværfagligt samarbejde og en optimal udnyttelse af klubbernes sportslige ressourcer

Økonomi
Hillerød Kommune yder et årligt tilskud til Hillerød Elite Idræt. Det kommunale tilskud fastsættes ved budgetforhandlingerne.

Sekretariatsbistand og tilskud
Repræsentant fra Kultur og Udvikling yder sekretariatsbistand til udvalgets mødevirksomhed. FrederiksborgCentret administrerer Hillerød Elite Idræts økonomi herunder bogføringsopgaver og regnskabsaflæggelse.

Status
Hillerød Elite Idræt har i sit hidtidige arbejde udviklet gode samarbejdsrelationer til:
• Team Danmark
• Hillerød Kommune
• Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
• De prioriterede idrætsgrene, der indgår i Team Danmark aftalen
• Klubber, der er involveret i talentidrætsklasserne på Frederiksborg Byskole
• Folkeskolerne i Hillerød Kommune
• Ungdomsuddannelserne i Hillerød
• Specialforbundene indenfor Danmarks Idræts Forbund
• Danmarks Idræts Forbund
• FrederiksborgCentret

Resultater
Hillerød Kommune har indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark gældende for perioden
1. januar 2019 til 31. december 2022. Aftalen udstikker bl.a. rammerne for talent- og elitesatsningen og peger på de potentialer, der i årene udvikles i et konstruktivt samarbejde mellem kommunen, de prioriterede idrætsklubber og Hillerød Elite Idræt. I løbet af 2022 igangsætter Hillerød Elite Idræt en evaluerings- og genforhandlingsproces med Team Danmark med henblik på en ny 4 årig samarbejdsaftale.

I forlængelse af Team Danmark aftalen og i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Hillerød udvikles fleksible uddannelsestilbud til talenter fra 7. klassetrin og frem til endt ungdomsuddannelse (Hillerød-ordningen). Der er pt. 60 talenter tilknyttet denne ordning, der i det daglige administreres af en Idrætsmentor.

Hillerød Kommune er således nu kendetegnet ved, at elever og studerende i et kontinuerligt forløb fra folkeskole via ungdomsuddannelserne til de mellemlange videregående uddannelser kan fastholdes i et elite- og talentforløb med støtte efter behov.

Der er aftalt faste møderutiner mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede idrætsklubber og specialforbundene med det formål at udvikle de bedst mulige rammer i forhold til budget- og samarbejdsmæssige muligheder i fællesskab.

Samarbejdet med folkeskolerne er intensiveret med etableringen af idrætskoordinatorer på alle folkeskoler.

 

Mission, vision og mål

Mission
Hillerød Elite Idræt vil i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene, Team Danmark, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Specialforbundene og Hillerød Kommune udvikle et attraktivt elite- og talentmiljø i kommunen.

Hillerød Elite Idræt har fokus på elite- og talentudviklingens muligheder både i forhold til det sportslige, men også i forhold til uddannelse og jobmuligheder.

Hillerød Elite Idræt bidrager med økonomisk støtte til elite- og talentudviklingen inden for Hillerød Kommunes afsatte budget.

Vision
At der i Hillerød opbygges et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede idrætsgrene og specialforbundene omkring udvikling af elite- og talentkulturen i klubberne.

Hillerød Elite Idræt markerer sig ved at skabe og udvikle gode, velfungerende talentudviklingsmiljøer, med fokus på idrætslig, personlig og social udvikling.

Hillerød Elite Idræt samarbejder med Team Danmark for udvikling, understøtning og branding af eliteidrætten i Hillerød Kommune.

Mål
Hillerød Elite Idræt har fastlagt følgende mål:
• At der skabes et attraktivt elite- og talent miljø, der er med til at fastholde og rekruttere unge idrætsudøvere med interesse for elitesport i Hillerød Kommune
• At støtte op omkring elementerne i Team Danmark aftalen, herunder at sikre at tiltag føres ud i de prioriterede idrætsgrene og videre til idrætsudøverne
• Hillerød Elite Idræt indgår aktivt samarbejde omkring udviklingen af talentidrætsklasserne i Hillerød Kommune